Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”

         anunță concurs pentru ocuparea funcției  vacante

        de director adjunct pentru activitatea didactică – 1,5 unitate

Condiții de participare la concurs

La funcția de director adjunct pentru activitatea didactică al instituției poate candida persoana care întrunește  cumulativ următoarele condiții:
– deține cetățenia Republicii Moldova;

– are studii superioare universitare;

– are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

– la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

– cunoaște limba română;

– este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

– nu are antecedente penale;

– nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova  nr.154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin.(1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Candidații pentru ocuparea funcția de director adjunct pentru activitatea didactică al Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”  depun personal în cancelaria liceului , în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului (16.03-16.04.2023, Făclia), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în Anexa nr. 1 la Metodologiei cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct în Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”;
  • copia actului de identitate;
  • copia/copiile actului/actelor de studii;
  • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  • curriculum vitae, al cărui model este specificat în Anexa nr. 2 la Metodologie;
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • proiectul planului de dezvoltare strategică pentru 5 ani.

                         Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, copia/copiile actului/actelor ce confirmă  gradul  didactic/managerial  şi/ sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile didactice şi științifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant,  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dacă actele de participare  la  concurs  se  prezintă  în copii, fără a fi însoțite de  originale,  acestea trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. 

Data-limită de depunere a actelor – 16.04.2023, ora 17.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare:

Slavenschi Emilia, telefon de contact: 069369680; adresa electronică: emi.slavenschi@mail.ru

 

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *